DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa im Gustawa Kwiecińskiego w Osinach   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sposiny.pl 

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2018r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26 marca 2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub  wyłączeń  wymienionych poniżej:   

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,    
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,    
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:    
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,    

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.  
Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. 

 
Oświadczenie sporządzono dnia 28 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.    

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest – pani Aneta Stasiak , email: a.stasiak@sposiny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 2713069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.    

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez  audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.   

Dostępność architektoniczna  

Wejście do budynku szkoły jest usytuowane od strony parkingu wykonany jest podjazd umożliwiający wejście do szkoły dla osób niepełnosprawnych. Wejście to otwarte jest na czas wejścia uczniów i dzieci przedszkolnych do szkoły w godz. 7.10 -8.00. Przy drzwiach wejściowych (od strony parkingu) znajduje się dzwonek.  
 W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.  
W budynku dwupiętrowym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.                                                                                   
Budynek szkoły nie jest wyposażony w platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo na wyższe kondygnacje, urządzenia do przekazywania informacji głosowych oraz w pętle indukcyjne.  
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).   

Na terenie placówki jest parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania  
z tłumacza języka migowego.   

Komentarze są wyłączone.