ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 6
 1. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego realizuje cele i zadania określone
  w ustawie „Prawo oświatowe”, ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, obowiązujące przepisy prawa około oświatowego oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną.
 3. Szkoła zapewnia:
 • W zakresie dydaktyki:
  1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się i czytania
   ze zrozumieniem;
  2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
   umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie
   kształcenia;
  3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
  4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowo – przestrzennych itp.);
  5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
  6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
  7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
  8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganego w perspektywie kultury europejskiej.
 • W zakresie nabywania umiejętności:
  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi; poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, publicznych wystąpień;
  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm;
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
  7. rozwijania sprawności umysłowej oraz zainteresowań;
  8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
   i problemów społecznych;
 • W zakresie wychowania:
  1. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym;
  2. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
   i hierarchizacji wartości;
  3. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych
   i rozumienia ich poglądów;
  4. przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie;
  5. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych;
  6. utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
  7. promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą;
  8. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.
  9. zapoznawanie uczniów z różnorodnością kulturową i społeczną
   oraz kształtowanie postaw szacunku i tolerancji dla tradycji i zwyczajów innych narodów
 • W zakresie profilaktyki:
  1. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi;
  2. wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
  3. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych;
  4. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny;
  5. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego
   i społecznego;
  6. wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją;
  7. stwarzanie możliwości do doskonalenia się.
 • W zakresie opieki:
  1. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych
   oraz związanych z tym problemów;
  2. stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
   dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi;
  3. sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów
   oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  4. utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,
  5. dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  6. eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną.
 • Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające:
  1. rozwijaniu u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowana
   na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
  2. znajdowaniu w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego;
  3. samodzielności w dążeniu do dobra, umiejętnemu godzeniu dobra własnego
   i innych;
  4. poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągania wszelkich celów życiowych, wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
  5. uczeniu się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego;
  6. przygotowaniu do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie
   w duchu poszanowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
  7. przygotowaniu uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;
  8. kształtowaniu postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia
   ich poglądów;
  9. kształtowaniu umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów i rodziców;
  10. wszechstronnemu rozwojowi uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).
 1. Oddział przedszkolny zapewnia:
 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 4. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 5. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 6. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz w nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 7. Troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych;
 8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie
  ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie
  tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 12. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
 13. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 14. Każdy nauczyciel i wychowawca bez względu na specjalność, troszczy się o rozwijanie sprawności języka polskiego uczniów w mowie i piśmie oraz wykorzystuje wszelkie możliwości do zapoznania z historią i kulturą regionu i ojczyzny.
 15. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii.
 16. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościoła lub związku wyznaniowego, dopuszczone do użytku przez Dyrektora.
 • 7
 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
  • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
 1. a) Wychowanie przedszkolne;
 2. b) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III.
 3. c) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-
 • Współpracę z rodzicami, środowiskiem, instytucjami i organizacjami działającymi
  na rzecz oświaty i wychowania.
 1. W miarę posiadanych przez szkołę środków mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne wg opracowanego przez nauczyciela programu i po uzyskaniu akceptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez:
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
  • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
  • skreślony
  • zadania zespołów nauczycielskich.
  • integrację wiedzy nauczanej w:
 1. oddziale przedszkolnym
 2. kształceniu zintegrowanym w klasach I-III,
 3. klasach IV – VIII,
 4. prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych.
 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje także poprzez prowadzenie lekcji religii
  lub etyki.
 • 8
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez:
 • Działania opiekuńcze nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły.
  Podczas lekcji opiekę pełnią nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas;
 • Dyżury nauczycieli podczas przerw. Odbywają się one wg harmonogramu wywieszonego w pokoju nauczycielskim.
 • Zapewnienie właściwej opieki podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru) – szczegółowe zasady opieki określa regulamin wycieczek szkolnych.
 • Zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych:
 • Na zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne nauczyciele przychodzą 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 • Szczególną opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I-III:
  1. Dziecko do lat 7 przyprowadza do szkoły i odbiera ze szkoły rodzic, bądź osoba wskazana przez rodzica na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego do wychowawcy oddziału przedszkolnego lub wychowawcy kl. I – III (szczegółowe zasady określone są w regulaminie przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów kl. I – III SP w Osinach),
  2. Przeznaczenie do nauki oddzielnego piętra dla uczniów klas 0-III;
  3. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy;
  4. Dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł i innego sprzętu szkolnego
   do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
 • Dokonywanie przez Dyrektora oraz szkolną komisję, co najmniej raz w roku kontroli, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
  z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie warunków ich poprawy.
 • Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych potrzeby równomiernego obciążania zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 1. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole odpowiada Dyrektor.

Komentarze są wyłączone.