ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • § 6
 1. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego realizuje cele i zadania określone w ustawie „Prawo oświatowe”, ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, obowiązujące przepisy prawa około oświatowego oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Szkoła zapewnia:
 • W zakresie dydaktyki:
  • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się i czytania
   ze zrozumieniem;
  • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie kształcenia;
  • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowo – przestrzennych itp.);
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
  • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganego w perspektywie kultury europejskiej.
 • W zakresie nabywania umiejętności:
  • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
  • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi; poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, publicznych wystąpień;
  • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm;
  • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
  • rozwijania sprawności umysłowej oraz zainteresowań;
  • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych;
 • W zakresie wychowania:
  • stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym;
  • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;
  • kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
  • przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie;
  • przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych;
  • utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
  • promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą;
  • przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.
  • zapoznawanie uczniów z różnorodnością kulturową i społeczną
   oraz kształtowanie postaw szacunku i tolerancji dla tradycji i zwyczajów innych narodów
 • W zakresie profilaktyki:
  • kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi;
  • wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
  • uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych;
  • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny;
  • wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego;
  • wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją;
  • stwarzanie możliwości do doskonalenia się.
 • W zakresie opieki:
  • eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów;
  • stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi;
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,
  • dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  • eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną.
 • Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające:
  • rozwijaniu u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowana
   na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
  • znajdowaniu w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego;
  • samodzielności w dążeniu do dobra, umiejętnemu godzeniu dobra własnego i innych;
  • poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągania wszelkich celów życiowych, wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
  • uczeniu się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego;
  • przygotowaniu do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu poszanowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
  • przygotowaniu uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;
  • kształtowaniu postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
  • kształtowaniu umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów i rodziców;
  • wszechstronnemu rozwojowi uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).
 1. Oddział przedszkolny zapewnia:
  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz w nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • Troska o zdrowie dzieci ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
 2. Szkoła sprawuje szczególną opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 3. Każdy nauczyciel i wychowawca bez względu na specjalność, troszczy się o rozwijanie sprawności języka polskiego uczniów w mowie i piśmie oraz wykorzystuje wszelkie możliwości do zapoznania z historią i kulturą regionu i ojczyzny.
 4. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii.
 5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościoła lub związku wyznaniowego, dopuszczone do użytku przez Dyrektora.
 • §7
 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
  • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
   • a) Wychowanie przedszkolne;
   • b) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III.
   • c) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VII
  • Współpracę z rodzicami, środowiskiem, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.
 1. W miarę posiadanych przez szkołę środków mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne wg opracowanego przez nauczyciela programu i po uzyskaniu akceptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez:
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
  • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
  • skreślony
  • zadania zespołów nauczycielskich.
  • integrację wiedzy nauczanej w:
   • oddziale przedszkolnym
   • kształceniu zintegrowanym w klasach I-III,
   • klasach IV – VIII,
   • prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych.
 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje także poprzez prowadzenie lekcji religii lub etyki.
 • §8
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez:
  • Działania opiekuńcze nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły. Podczas lekcji opiekę pełnią nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas;
  • Dyżury nauczycieli podczas przerw. Odbywają się one wg harmonogramu wywieszonego w pokoju nauczycielskim.
  • Zapewnienie właściwej opieki podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru) – szczegółowe zasady opieki określa regulamin wycieczek szkolnych.
  • Zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych:
  • Na zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne nauczyciele przychodzą 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
  • Szczególną opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I-III:
   • Dziecko do lat 7 przyprowadza do szkoły i odbiera ze szkoły rodzic, bądź osoba wskazana przez rodzica na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego do wychowawcy oddziału przedszkolnego lub wychowawcy kl. I – III (szczegółowe zasady określone są w regulaminie przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów kl. I – III SP w Osinach),
   • Przeznaczenie do nauki oddzielnego piętra dla uczniów klas 0-III;
   • Szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy;
   • Dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł i innego sprzętu szkolnego
    do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
  • Dokonywanie przez Dyrektora oraz szkolną komisję, co najmniej raz w roku kontroli, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
   z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie warunków ich poprawy.
  • Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych potrzeby równomiernego obciążania zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 1. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole odpowiada Dyrektor.

Komentarze są wyłączone.