ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 57

Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego, będące odrębnymi aktami prawa wewnątrzszkolnego, a jednocześnie stanowiące uszczegółowienie Statutu Szkoły:

1) Regulamin Rady Pedagogicznej.

2) Regulamin Rady Rodziców.

3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

4) Przedmiotowe systemy oceniania.

5) Inne regulaminy.

  • 58
  1. Zmiany w statucie dokonuje się na wniosek:

1) Dyrektora szkoły,

2) Rady Pedagogicznej lub jej części,

3) Rady Rodziców,

4) Samorządu Uczniowskiego,

5) organu nadzoru pedagogicznego,

6) organu prowadzącego.

  1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
  1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Szkoły uwzględniającego zmiany uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
  2. Jednolity tekst Statutu Szkoły jest dostępny u dyrektora i w bibliotece szkoły.

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
po uchwaleniu zmian i pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017r.
Obowiązuje od 1 grudnia 2017r.

Komentarze są wyłączone.