ROZDZIAŁ XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§56

 1. Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego, będące odrębnymi aktami prawa wewnątrzszkolnego, a jednocześnie stanowiące uszczegółowienie Statutu Szkoły:
  • 1) Regulamin Rady Pedagogicznej.
  • 2) Regulamin Rady Rodziców.
  • 3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  • 4) Przedmiotowe systemy oceniania.
  • 5) Inne regulaminy.

§57

 1. Zmiany w statucie dokonuje się na wniosek:
  • 1) Dyrektora szkoły,
  • 2) Rady Pedagogicznej lub jej części,
  • 3) Rady Rodziców,
  • 4) Samorządu Uczniowskiego,
  • 5) organu nadzoru pedagogicznego,
  • 6) organu prowadzącego.
 2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 3. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Szkoły uwzględniającego zmiany uchwalone przez Radę Pedagogiczną.
 4. Jednolity tekst Statutu Szkoły jest dostępny u dyrektora i w bibliotece szkoły.

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach po uchwaleniu zmian i pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017r.
Obowiązuje od 1 grudnia 2017r.

Komentarze są wyłączone.