ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach
 2. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, zwana dalej Szkołą,
  jest publiczną, ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży.
 3. Przy szkole istnieje odział przedszkolny zwany klasą „0”.
 4. Szkoła ma ustalony obwód, w skład którego wchodzą: Osiny, Osiny- Mokra Niwa, Osiny-Majorat.
 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Mirzec, zwana dalej Organem Prowadzącym.
 6. Szkoła znajduje się we wsi Osiny. Jej siedzibą jest budynek z nr 101
  (gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie).
 • 2
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła używa:
  1. pieczątki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach,
  2. małej i dużej pieczęci urzędowej o treści: Szkoła Podstawowa
   w Osinach.
 2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. Szkoła posiada sztandar z godłem Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie własnego planu finansowego.
 3. Wniosek budżetowy określający środki niezbędne do funkcjonowania szkoły składa dyrektor szkoły w terminach przewidzianych w uchwale o procedurze uchwalania budżetu gminy.
 4. Plan finansowy szkoły w oparciu o układ wykonawczy budżetu gminy na rok budżetowy przygotowuje i zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Obsługę finansowo – księgową zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Mircu.
 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie szkoły ponosi jej dyrektor, który jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i działa jednoosobowo na postawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
 • 4
 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 2. W szkole działają: biblioteka, organizacje uczniowskie, koła zainteresowań; odbywają się zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe.
 • 5
 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach,
  2. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”,
  3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
   7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  4. ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
   26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
  6. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego
   i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,
  7. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby sprawujące pieczę zastępczą,
  8. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,
  9. opiekunie – należy przez to rozumieć nauczyciela sprawującego opiekę nad organizacjami szkolnymi lub osobę prowadzącą koła zainteresowań,
  10. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Mirzec,
  11. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez
   to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

Komentarze są wyłączone.