ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1
 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach  
 2. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, zwana dalej Szkołą, jest publiczną, ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży. 
 3. Przy szkole istnieje odział przedszkolny zwany klasą „0”. 
 4. Szkoła ma ustalony obwód, w skład którego wchodzą: Osiny, Osiny- Mokra Niwa, Osiny-Majorat.  
 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Mirzec, zwana dalej Organem Prowadzącym.  
 6. Szkoła znajduje się we wsi Osiny. Jej siedzibą jest budynek z nr 101
  (gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie). 
 • § 2
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła używa:  
  • pieczątki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach,  
  • małej i dużej pieczęci urzędowej o treści: Szkoła Podstawowa w Osinach. 
 2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. 
 3. Szkoła posiada sztandar z godłem Rzeczpospolitej Polskiej i wykorzystuje go zgodnie z obowiązującym ceremoniałem szkolnym.  
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 5. Szkoła korzysta ze służbowej platformy Microsoft Office 365 oraz z dziennika elektronicznego.  
 • § 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową. 
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na podstawie własnego planu finansowego. 
 3. Wniosek budżetowy określający środki niezbędne do funkcjonowania szkoły składa dyrektor szkoły w terminach przewidzianych w uchwale o procedurze uchwalania budżetu gminy. 
 4. Plan finansowy szkoły w oparciu o układ wykonawczy budżetu gminy na rok budżetowy przygotowuje i zatwierdza dyrektor szkoły. 
 5. Obsługę finansowo – księgową zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Mircu. 
 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie szkoły ponosi jej dyrektor, który jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i działa jednoosobowo na postawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 
 • § 4
 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 
 2. W szkole działają: biblioteka, organizacje uczniowskie, koła zainteresowań; odbywają się zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe. 
 • § 5
 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  
  • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, 
  • ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”, 
  • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty,  
  • ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,  
  • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,  
  • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego  i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,  
  • uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby sprawujące pieczę zastępczą,  
  • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,  
  • opiekunie – należy przez to rozumieć nauczyciela sprawującego opiekę nad organizacjami szkolnymi lub osobę prowadzącą koła zainteresowań,  
  • organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Mirzec,  
  • organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez  to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.  
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.  
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

Komentarze są wyłączone.