ROZDZIAŁ XI – SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, TRYB ODWOŁAWCZY

§55

 1. W sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły obowiązuje następujący tryb postępowania:
  • W przypadku sporu miedzy organami szkoły zwołuje się zebranie zainteresowanych organów w celu osiągnięcia porozumienia w spornej kwestii.
  • Spory między organami szkoły rozstrzygane są w oparciu o zasadę kompetencji poszczególnych organów.
 2. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów Szkoły.
 3. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów Szkoły w terminie 3 dni.
 4. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu.
 5. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich odwołania.
 6. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów
  Szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej.
 7. W przypadku gdy stroną konfliktu jest uczeń, może odwoływać się kolejno dostępuje kolejno do:
  • wychowawcy klasy, lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
  • w zależności od rodzaju sprawy do Dyrektora Szkoły.
 8. W przypadku gdy stroną konfliktu jest rodzic, odwołuje się kolejno do:
  • wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców
  • w zależności od rodzaju sprawy do Dyrektora Szkoły.
 9. W przypadku gdy stroną konfliktu jest nauczyciel, odwołuje się kolejno do:
  • klasowego zespołu nauczycielskiego;
  • Rady Pedagogicznej lub w zależności od rodzaju sprawy do Dyrektora Szkoły.
 10. W sprawach konfliktowych między nauczycielem i uczniem orzekają w pierwszej instancji:
  • wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie,
  • dyrektor szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 11. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły rozpatruje dyrektor szkoły a następnie Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców
 12. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie Szkoły jest Dyrektor.
 13. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

Komentarze są wyłączone.