PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 
OBOWIĄZUJĄCA w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach w okresie pandemii COVID  19 

Podstawa prawna:  

 • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych   
  i niepublicznych szkołach i placówkach.  
 • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).   
 • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).   
 • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego.  
 • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.  

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach obowiązujące pracowników, uczniów oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów  
  w czasie trwania pandemii COVID – 19. 
 1. Celem procedur jest zminimalizowanie możliwości zakażenia się koronawirusem. 
 1. Procedura minimalizuje, nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia się koronawirusem. 

§ 2 

Funkcjonowanie szkoły i oddziału przedszkolnego w okresie pandemii: 

 1. W czasie podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie mogą przebywać w szkole tylko w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem zajęć. 
 1. Ze względu na konieczność zapewniania właściwego dystansu społecznego, klasy rozpoczynające zajęcia w tych samych godzinach do szkoły przychodzą w następującym porządku: 
 • Kl. I – 750 
 • Kl. II  i III- 745 
 • Kl. IV i VI – 7 35   
 1. Uczniowie w częściach wspólnych (szatnie, hol, korytarz, łazienka) mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami wielokrotnego użytku. 
 1. Biblioteka szkolna pracuje w ograniczonym zakresie, zgodnie  
  z wewnętrznym regulaminem (do wglądu w bibliotece szkolnej). 
 1. W budynku szkoły przebywają tylko uczniowie i pracownicy szkoły. 
 1. Osoby trzecie mogą wejść do budynku po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i przebywać tylko w wyznaczonej strefie.  
 1. Osoby trzecie wchodzące do budynku nie mogą wykazywać objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. katar, ból gardła, kaszel, podwyższona temperatura) i obowiązane są do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. 
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. katar, ból gardła, kaszel, podwyższona temperatura). 
 1. Jeżeli dziecko wskazuje objawy choroby, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. 
 1. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. 
 1. Rodzic odbiera dziecko z kl.0-III tuż po skończonych zajęciach szkolnych. 

§ 3 

Obowiązki dyrektora 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
 1. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji. 
 1. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
 1. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. 
 1. Wyposaża ww. pomieszczenie w zestaw ochronny. 
 1. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 1. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje  
  z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, umieszczone w widocznych miejscach w placówce, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk. 
 1. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy) płynem  
  do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9  
 1. Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną oraz kosz na zużyte rękawiczki. 

§ 4 

Obowiązki pracowników 

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy pracownicy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce . 
 1. Przy wejściu do placówki pracownik poddaje się pomiarowi temperatury ciała. 
 1. Nauczyciele: 
 1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone.  
 1. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci. 
 1. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 
 1. Wietrzą sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę. 
 1. Personel obsługowy: 
 1. Usuwa z sal lekcyjnych przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 
 1. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 
 1. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 

§ 5 

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych 

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  
  i choroby COVID-19 w szkole, podpisują właściwą deklarację (załącznik ………………..) i składają w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku szkoły. 
 1. Rodzice przekazują we wskazanej formie dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu: 
 • z osobą chorą na koronawirusa, 
 • z osobą będącą w izolacji, 
 • z osobą przebywającą na kwarantannie. 
 1. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do placówki zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 
 1. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  
  i ze szkoły jak również do używania przez dziecko w pomieszczeniach wspólnych szkoły.  
 1. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu. 
 1. Rodzice dbają, aby dziecko nie przynosiło do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.  
 1. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu  
  i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły. 
 1. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki. 

§ 6 

Postepowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 1. Jeśli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę): 
 • nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, 
 • nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 
 • wychowawca lub wskazany przez dyrektora pracownik szkoły bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji), 
 • pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, 
 • dyrektor zawiadamia stację sanitarno–epidemiologiczną (Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Starachowicach) oraz w razie złego stanu dziecka dzwoni na nr 112. 
 • Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły  
  w ciągu 90 minut. 
 • Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej  
  u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego. 
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę): 
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji. 
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa. 
 • Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry. 
 • Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem. 
 • We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01 września 2020r. 
 1. Procedury obowiązują do odwołania. 
 1. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID -19. 

Komentarze są wyłączone.