ROZDZIAŁ VIII – ORGANIZACJA SZKOŁY

§41

 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I-III, IV-VIII oraz oddział wychowania przedszkolnego, tzw. klasę „zerową”.
 2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
  • Dzieli się on na dwa okresy:
   • I okres trwa od 1 września do 31 stycznia.
   • II okres trwa od 1 lutego do ostatniego roboczego piątku czerwca.
  • Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział.
 4. Liczba uczniów w klasach I-III nie może być wyższa niż 25 (wyjątkowo, przy zatrudnieniu asystenta nauczyciela 27), w klasach IV-VIII nie może być wyższa niż 30, a w klasie „zerowej” 25.
 5. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w nim na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciel prowadzi dokumentację każdego dziecka. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Na początku roku szkolnego rodzice wskazują osoby, które będą przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły.
 6. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
  • na obowiązkowych zajęciach komputerowych w oddziałach liczących więcej niż24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej liczącej nie więcej niż24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
  • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego,
  • podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
 7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
  się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, po trzeciej godzinie lekcyjnej przerwa trwa 20 minut.
 8. Dyrektor szkoły, jeżeli wymagać tego będą szczególne okoliczności (np. niska temperatura w salach lekcyjnych) może skrócić czas trwania godzin lekcyjnych w ciągu dnia. Lekcje skrócone nie mogą być krótsze od normalnych godzin lekcyjnych więcej niż 15 minut.
 9. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego jeżeli:
  • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15stopni Celsjusza lub jest niższa;
  • jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu lub życiu uczniów.
 10. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są we wszystkich klasach przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się realizację tych zajęć w soboty tylko wtedy, gdy są one odpracowywane z innego dnia tygodnia .
 11. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 800 .
 12. Zajęcia nadobowiązkowe i wycieczki szkolne mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach międzyoddziałowych.
 13. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania (do 21 kwietnia każdego roku).
 14. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej uczniów.
 15.  Materiały dydaktyczne mogą być udostępniane uczniom nawet w czasie nauczania stacjonarnego na szkolnej platformie służbowej.

§42

 1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia z niej.
 2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów. Zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje i zachowania uczniów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa w szkole.
 3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. W sytuacjach skrajnych osobą pilnującą bezpieczeństwa uczniów w grupie może być wyznaczony przez dyrektora pracownik niepedagogiczny szkoły.
 5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 6. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
 7. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.
 8. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły.
 9. W razie potrzeby poprosić o podanie celu pobytu, wskazać osobę kontaktową, zawiadomić dyrektora szkoły o fakcie przebywania na jej terenie osób postronnych.
 10. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.
 11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

§43

 1. Szkoła organizuje wycieczki turystyczno- krajoznawcze za zgodą dyrektora szkoły, zgodnie z opracowanym regulaminem.

§44

 1. W szkole program nauczania i podręczniki do zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w szkolnym planie nauczania dobiera nauczyciel prowadzący te zajęcia, uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły.
 2. Wszystkie obowiązujące w szkole programy nauczania oraz podręczniki składają się na „Szkolny zestaw programów nauczania” oraz „Szkolny wykaz podręczników”. Dopuszcza je do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  i podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 3. Każdego roku dyrektor szkoły upublicznia informacje o „Szkolnym zestawie programów nauczania” i „Szkolnym wykazie podręczników”, które mają obowiązywać w kolejnym roku szkolnym.
 4. „Szkolny zestaw programów nauczania” i „Szkolny wykaz podręczników’’ obowiązują przez cały cykl nauczania na danym etapie edukacyjnym. W tym czasie zmiany w wykazie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie
  z początkiem roku szkolnego.
 5. Skreślony.

§45

 1. Uczeń uczęszcza na lekcje religii na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do Dyrektora szkoły przez rodzica
 2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne
 3. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez właściwy kościół
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 6. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami.
 7. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
 8. Ocenianie uczniów odbywa się według wskazań władz kościelnych. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wpływa na wysokość średniej ocen ucznia.
 9. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

§46

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka z czytelnią szkolną. Jest to pracownia służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno –wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wzbogacaniu wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Biblioteka działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez dyrektora i dostępny dla korzystających z jej księgozbioru.
 4. Biblioteka stosując właściwe metody i formy pracy, pełni następujące funkcje:
  • 1) kształcąco–wychowawczą;
   • a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych
    z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
   • b) kształtowanie kultury czytelniczej;
   • c) wdrażanie do poszanowania książki, czasopisma;
   • d) rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej;
   • e) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno–wychowawczej;
   • f) pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym;
   • g) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej rodziców poprzez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny pedagogicznej.
   • h) umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do zasobów internetu i wdrażanie
    ich do odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
  • 2) opiekuńczo –wychowawczą:
   • a) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu uzdolnień
    i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności;
   • b) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych i pomoc w ich poszukiwaniach czytelniczych;
   • c) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce i sprawiającym kłopoty wychowawcze.
   • 3) kulturalną:
   • a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów;
   • b) kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych;
   • c) zapewnienie pomocy w organizowaniu czasu wolnego uczniów.
 5. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.
  • 1) W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
   • a) udostępniania zbiorów;
   • b) udzielania informacji;
   • c) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
   • d) prowadzenia lekcji bibliotecznych;
   • e) informowania nauczycieli na podstawie prowadzonej statystyki i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
   • f) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, przedstawienia, imprezy czytelnicze).
  • 2) Obowiązki  nauczyciela bibliotekarza:
   • a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły;
   • b) ewidencja i opracowywanie zbiorów zgodnie z przepisami;
   • c) zabezpieczanie i konserwacja księgozbioru.
   • d) dbałość o stan i wykorzystanie powierzonych zbiorów;
   • e) prowadzeni ewidencji zbiorów, statystyki wypożyczeń i dziennika pracy biblioteki;
   • f) sporządzanie planów pracy oraz semestralnych i rocznych sprawozdań prezentowanych Radzie Pedagogicznej.

Komentarze są wyłączone.