ROZDZIAŁ IX – UCZNIOWIE

 • 48
  1. Do oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczają nieodpłatnie.
  2. Oddział przedszkolny dziecko rozpoczyna w wieku 6 lat .
  3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym prowadzonych dodatkowo, a w szczególności nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut.
 4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin.
 5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu pięciogodzinnego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.
 6. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego może uczęszczać do oddziału przedszkolnego jeszcze w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 1. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego określa ustawa prawo oświatowe i przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 1. W szczególnych przypadkach do oddziału przedszkolnego decyzją Dyrektora w trakcie roku szkolnego mogą być przyjęte dzieci 4-letnie i 5-letnie, które są samodzielne i potrafią sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne.
 • 49
  1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Zasady rekrutacji dzieci
   do szkoły określa ustawa prawo oświatowe i przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

 1. Wychowawca klasy sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły. O wszystkich nieprawidłowościach jest zobowiązany informować dyrektora szkoły, który prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 • 50
 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania;
 • systematycznego rozszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
 • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie
  się w organizacjach działających na terenie szkoły;
 • znajomości zasad wewnątrzszkolnego oceniania;
 • uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce;
 • otrzymywania informacji o przyznawanych karach, wyróżnieniach i nagrodach;
 • reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach, przeglądach.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,
 • Rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,
 • Systematycznego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania
  na nie punktualnie (w razie spóźnienia uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego przybycia do sali, w której się one odbywają);
 • Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
 1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
 2. b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
 3. c) nie opuszczać bez pozwolenia wyznaczonego miejsca,
 4. d) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
 • Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 • Uczęszczania na wybrane w porozumieniu z rodzicami zajęcia pozalekcyjne
  i dydaktyczno-wychowawcze;
 • Usprawiedliwienia w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych; usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy w dniu powtórnego stawienia się na zajęciach; usprawiedliwienie powinno być wystawione przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności i sygnowane własnoręcznym podpisem; rozliczenia nieobecności dokonuje wychowawca w cyklach tygodniowych (piątek za ubiegły tydzień); wychowawcy i nauczyciel wychowania fizycznego prowadzą kartotekę przyczyn nieobecności, która poddawana jest analizie co najmniej 2 razy w okresie – wnioski przedstawiane są rodzicom;
 • Posiadania „Dzienniczka ucznia” służącego do korespondencji z rodzicami; odnotowywane są w nim problemy wychowawcze, usprawiedliwienia nieobecności oraz zwolnienia;
 • Dbania o schludny i estetyczny wygląd;
 • Właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, pozostałych uczniów oraz innych osób przebywających na terenie szkoły;
 • Używania zwrotów grzecznościowych;
 • Przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
 • Przestrzegania zakazu opuszczania budynku szkolnego w czasie przeznaczonym dla niego na zajęcia, wyjątek stanowią zajęcia o specyficznej organizacji (zajęcia wychowania fizycznego oraz wycieczki), podczas których uczniowi towarzyszy nauczyciel lub wychowawca;
 • Chronić własne życie i zdrowie, dbać o bezpieczeństwo i higienę;
 • Dbać o ład, porządek i estetykę swojej klasy oraz wspólne szkolne dobro: sprzęt, pomoce szkolne.
 1. Uczeń lub jego rodzice, w przypadku naruszenia prawa ucznia, są uprawnieni do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:
 • kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły,
 • Dyrektor rozstrzyga skargę w terminie 14 dni i o jej załatwieniu informuje skarżącego.

Komentarze są wyłączone.