Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z oddziału przedszkolnego, są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do szkoły- do momentu przekazania go pod opiekę nauczyciela, oraz w drodze ze szkoły- od chwili zabrania go z oddziału przedszkolnego.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną i upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzonego i odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego:
 • Oddział przedszkolny czynny jest od godziny 8.00 do 13.00
 • Rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego podają imiona i nazwiska osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka- osoby te muszą posiadać zdolność prawną.
 • Rodzic (opiekun) jest zobowiązany przyprowadzić dziecko do oddziału przedszkolnego do godz. 8.40 i przekazać je nauczycielce pracującej w sali tego oddziału.
 • Dzieci odbierane są z oddziału przedszkolnego od godziny 13. W sytuacjach podyktowanych potrzebami rodziców dziecko może być odebrane wcześniej. Wówczas rodzic zwalnia dziecko z zajęć, składając prośbę na piśmie lub ustnie.
 • Nauczycielka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do nauczycielki- nie wolno pozostawiać go na placu szkolnym, ani też wysyłać bez opieki, np. od furtki szkolnej do budynku szkoły.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane również przez inne osoby dorosłe, nie wymienione w karcie zgłoszenia, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów na piśmie- jednorazowo lub na ściśle określony czas. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawczyni oddziału przedszkolnego.
 • Nauczyciel może wydać dziecko osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców.
 • Rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko.
 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę.
 •  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 •  W wypadku odebrania dziecka przez rodziców/ opiekunów i pozostawania na terenie szkoły, w szczególności na placu szkolnym, odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 •  Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny.
 •  Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, on odejmuje decyzję o poinformowaniu komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 •  W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 •  Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 •  Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie powinno przebywać w klasie z dziećmi zdrowymi.

Komentarze są wyłączone.