ROZDZIAŁ X – PRACOWNICY SZKOŁY

§50

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników Szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i także zasady wynagradzania innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

§51

 1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
  Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Odziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel-wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby ten sam wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Podstawowymi zadaniami nauczyciela są:
  • 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • 2) pełnienie dyżurów przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych,
  • 3) realizacja edukacji prozdrowotnej;
  • 4) dbanie o prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego,
  • 5) znajomość programów nauczania,
  • 6) dostosowanie form i metod pracy do poziomu i możliwości uczniów,
  • 7) wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych;
  • 8) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny:
   • a) systematyczne ich kontrolowanie pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa,
   • b) okresowe inwentaryzacje,
   • c) składanie oświadczeń o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek szkoły;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
  • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
  • dbałość o takt i kulturę osobistą;
  • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
   o rozpoznanie potrzeb uczniów;
  • stały kontakt z wychowawcą klasy i rodzicami;
  • informowanie uczniów, rodziców, dyrektora szkoły oraz Radę Pedagogiczną
   o wynikach edukacyjno-wychowawczych uczniów;
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie edukacyjnym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia i uczenia się;
  • wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny i społeczności lokalnej;
  • ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia;
  • wykonywanie zleconych przez dyrektora szkoły zadań związanych z organizacją procesu edukacyjnego i opiekuńczo-wychowawczego;
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji procesu edukacyjnego uczniów;
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
  • kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 4. Uprawnienia nauczycieli:
  • tworzenie autorskich programów nauczania i wychowania;
  • dobór podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów;
  • ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole;
  • uzyskiwanie od dyrektora szkoły pomocy merytorycznej i organizacyjnej, przydatnej
   w pracy dydaktyczno- wychowawczej;
  • wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.
 5. Nauczyciel odpowiada:
  • za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć oraz w trakcie pełnionych zgodnie z harmonogramem dyżurów oraz wycieczek;
  • za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w nauczaniu swojego przedmiotu zgodnie z obowiązującym programem;
  • materialnie za zniszczenia urządzeń, pomocy dydaktycznych i wyposażenia znajdującego się w klasie i innych pomieszczeniach szkoły, w których prowadzi zajęcia z uczniami (do odpowiedzialności materialnej nauczyciel zostaje pociągnięty
   w przypadku gdy stwierdzi się brak należytego nadzoru i zaniedbania z jego strony).

§52

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca (jeden w ciągu całego etapu edukacyjnego), który w szczególności:
  • 1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  • 2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów;
  • 3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. W/w zadania wychowawca realizuje poprzez:
  • 1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
  • 2) planowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego,
   które rozwijają i integrują zespół uczniowski;
  • 3) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy
   ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i wychowania zdrowotnego;
  • 4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynację ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, w celu zapewnienia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • 5) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, okazywanie im tej pomocy w podejmowanych działaniach wychowawczych oraz włączanie w życie klasy i szkoły;
  • 6) współpracę z PPP i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
  • 7) prowadzeniu działań na rzecz upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców;
  • 8) systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny;
  • 9) wyrabianiu u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły, zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałanie w organizacji  czasu wolnego uczniów;
  • 10) wykonywaniu czynności administracyjnych dotyczących klasy oraz systematycznym prowadzeniu dokumentacji pracy dydaktyczno- wychowawczej;
 3. Nauczyciel wychowawca prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jej jakość oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Początkującemu nauczycielowi wychowawcy dyrektor przydziela doświadczonego nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna i wprowadza do pracy wychowawczej,
 5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 6. Szczegółowy zakres obowiązków Wychowawcy określa Dyrektor Szkoły.
 7. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa oddziału, w szczególności za:
  • 1) użycie wobec ucznia siły fizycznej;
  • 2) pełnienie obowiązków w stanie ograniczonej świadomości będącej wynikiem zażywania środków farmakologicznych lub alkoholu;
  • 3) niemożność prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego i długotrwałego konfliktu z klasą.
 8. Zmiana wychowawcy może nastąpić też w przypadku, gdy:
  • 1) sam złoży rezygnację z tej funkcji;
  • 2) zachodzą inne uzasadnione okoliczności.
 9. Wniosek o odwołanie z funkcji wychowawcy oddziału, wraz z uzasadnieniem, mogą złożyć uczniowie danego oddziału, rodzice lub Rada Pedagogiczna;
 10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 §53

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski
 2. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału.
 3. Zadania klasowych zespołów nauczycielskich:
  • 1) ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
  • 2) korelowanie treści programowych przedmiotów
  • 3) porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów;
  • 4) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów;
  • 5) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.
 4. Klasowy zespół nauczycielski ma prawo do:
  • 1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w cyklu kształcenia;
  • 2) opiniować i sugerować rodzicom zasadność przeprowadzenia badań ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach, w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 3) opiniować proponowaną przez wychowawcę oddziału ocenę z zachowania ucznia;
  • 4) wnioskowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

§54

 1. W szkole zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi:
  • 1) sprzątaczka,
  • 2) woźny,
  • 3) konserwator
  • 4) pomoc nauczyciela
 2. Zadaniami pracowników samorządowych szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Do obowiązków pracowników samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:
  • 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • 2) przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom,
  • 3) przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym normy obyczajowe, propagującym nienawiść i dyskryminację,
  • 4) uniemożliwianie propagowania treści pornograficznych, brutalności i przemocy,
  • 5) informowanie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych przejawach negatywnych zachowań uczniów.
 4. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły.

Komentarze są wyłączone.