ZAŁĄCZNIK NR1

Wewnątrzszkolny System Oceniania – kształcenie na odległość  

 §1 

Zapisy ogólne  

 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w sytuacji kształcenia na odległość są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej w Osinach  
 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w sytuacji kształcenia na odległość mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra właściwego do spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny Dyrektor szkoły zdecyduje, kierując się dobrem uczniów, zamknąć placówkę szkolną, co uniemożliwi realizację zadań statutowych Szkoły w tradycyjnym trybie.  
 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – kształcenie na odległość mają charakter przejściowy, to znaczy obowiązują w okresie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 
 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – kształcenie na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 
 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – kształcenie na odległość obowiązują każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach. 
 1. Procedury opisujące zakres obowiązków nauczycieli w okresie kształcenia  na odległość regulują odrębne przepisy. 

 §2 

Organizacja kształcenia na odległość  

 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość w czasie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 
 1. Podstawowymi źródłami komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem przedmiotu  i rodzicem są dziennik elektroniczny (Librus) oraz platforma Microsoft Teams. Dopuszcza się komunikowanie rodziców z nauczycielami poprzez maila służbowego nauczyciela. 
 1. Podstawowymi źródłami komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem  są  e – dziennik Librus oraz platfotma Microsoft Teams.  
 1. Uczniowie zobowiązani są do codziennego logowania się w dzienniku elektronicznym (Librus) oraz na platformie Microsoft Teams.  
 1. Uczeń ma obowiązek odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów  wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu do godziny 18:00 danego dnia. 
 1. Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją obowiązku szkolnego ucznia i wiąże się z włączeniem elementów nauczania domowego.  
 1. Do elementów nauczania domowego zalicza się  

1)    kontakt za pomocą środków komunikacyjnych wskazanych przez Dyrektora szkoły z nauczycielem danego przedmiotu; 

2)   wykonywanie w wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego terminie zadań obowiązkowych i zadań dodatkowych;  

3)systematyczne utrwalanie nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie wskazanym i realizowanym przez nauczyciela danego przedmiotu. 

 1. Odbiór przekazany przez nauczyciela materiałów przez ucznia jest równoznaczny  z obecnością ucznia w szkole, w przypadku prowadzenia tradycyjnych (bezpośrednich) zajęć.  
 1. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Dyrektora szkoły  o braku możliwości realizacji obowiązku szkolnego z zastosowaniem technik komunikacyjno-informacyjnych.  
 1. W sytuacji, gdy uczeń nie ma możliwości odebrania wymaganych treści drogą elektroniczną, o czym szkoła zostanie poinformowana przez rodzica/prawnego opiekuna, nauczyciel przesyła opracowane dla klasy materiały zaplanowane  do realizacji w sposób indywidualnie ustalony z Dyrektorem szkoły, tym samym rodzic ma obowiązek odesłać w trybie i terminach ustalonych z Dyrektorem szkoły uzupełnione zadania.  
 1. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach prowadzonych za pomocą technologii komunikacyjno-informacyjnej.  
 1. Zadania obowiązkowe i zadania dodatkowe wysyłane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz platformy Microsoft Teams a wracają drogą elektroniczną na adres wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu.  
 1. W czasie spotkań on-line zabrania się nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutów ekranów i upubliczniania wizerunku osób biorących w nim udział. Złamanie tych zasad wiązać się będzie z konsekwencjami prawnymi.   
 1. Rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem, pisemnie poprzez e-dziennik Librus, platformę Microsoft Teams ,mailowo lub telefonicznie.  

§3  

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności  

 1. Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych w trakcie nauczania zadań, dopuszcza się prawo przeprowadzania sprawdzianów i testów z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych.  
 1. Nauczyciel zobowiązany jest przygotować zakres zadań wynikających z realizacji danego tematu i poinformować rodzica/prawnego opiekuna o konieczności ich realizacji, natomiast rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przesyłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Dyrektora lub nauczyciela przedmiotu wykonane przez ucznia zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  
 1. Braki wiadomości i umiejętności wynikające z absencji uczeń ma obowiązek uzupełnić samodzielnie na podstawie materiałów wysyłanych przez nauczyciela  
 1. Nauczyciel zadający zadanie do wykonania określa rodzaj zadania (obowiązkowe/dodatkowe) oraz wyznacza termin jego wykonania.  
 1. Uczeń, w celu uzupełniania treści i wiadomości, ma prawo kontaktować się  w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i formie (konsultacje).  
 1. Nauczyciel krótkim komentarzem potwierdza fakt otrzymania zadania. W przypadku braku informacji na temat nadesłanego w terminie zadania, uczeń ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem w celu ustalenia przyczyny braku potwierdzenia.  
 1. Wszystkie prace nadesłane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów są archiwizowane przez nauczycieli do czasu zakończenia roku szkolnego. 

 §4  

Ocenianie postępów w nauce  

 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają prace zadane do wykonania przez nauczyciela przedmiotu.  
 1. Za niewykonanie pracy w wyznaczonym terminie lub przedstawienie pracy cudzej, jako własnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  
 1. Rodzic ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku choroby ucznia lub problemów technicznych a także z powodu ważnych przyczyn losowych.  
 1. Uczeń ma prawo w terminie do siedmiu dni poprawić ocenę niedostateczną za brak zadania po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.  
 1. Zadania dzielą się na:  

1)  Zadania obowiązkowe – do wykonania, których zobowiązany jest każdy uczeń.  

2) Zadania dodatkowe, – które nie są zadaniami obligatoryjnymi, a ich zakres może wykraczać poza treści realizowane na lekcjach.  

§5  

Ocenianie zachowania  

 1. W przypadku nauczania na odległość ocenie zachowania podlegają: systematyczność  i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych (nie dopuszcza się prac skopiowanych  z Internetu lub prac pisanych niesamodzielnie) oraz umiejętność pracy zespołowej. Ponadto pod uwagę brana jest umiejętność kulturalnego komunikowania się on-line  z zachowaniem netykiety  
 1. Ocena roczna może ulec obniżeniu o stopień w przypadku naruszenia zasad dotyczących nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania przebiegu spotkania  z nauczycielem oraz udostępniania osobom nieuprawnionym do uczestniczenia  w spotkaniu nagrań, zdjęć i innych zapisów multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć.  
 1. W przypadku konieczności prowadzenia kształcenia na odległość do końca roku szkolnego , ocena roczna zachowania zostanie wystawiona z uwzględnieniem okresu poprzedzającego wprowadzenie kształcenia na odległość oraz zapisów  §6 pkt 1.   

 
 
§6  

Klasyfikowanie i promowanie uczniów  

 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów, odbywa się na zasadach opisanych  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  
 1.  O zagrożeniach oceną niedostateczną, oceną nieodpowiednią zachowania, ocen przewidywanych nauczyciele i wychowawcy informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.  
 1. Ocena roczna z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania wystawiana jest  na podstawie ocen uzyskanych w roku szkolnym  przy uwzględnieniu ocen uzyskanych w okresie kształcenia na odległość.  
 1. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego określone zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,  z zastrzeżeniem możliwości dostosowania trybu przeprowadzenia odpowiedniego egzaminu do aktualnej sytuacji prawnej, z uwzględnieniem wskazań ministra odpowiedniego do praw oświaty oraz ministra zdrowia 

§7  

Zapisy końcowe  

 1. Wobec kwestii nieujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – kształcenie na odległość zastosowanie mają akty prawne z zakresu RODO, komunikacji  w przestrzeni publicznej, praw autorskich oraz z zakresu prawa oświatowego.  
 1. Niniejszy dokument dostępny jest na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej  w Osinach  
 1. Dokument wchodzi w życie decyzją Rady Pedagogicznej z dniem 10.09.2020r. 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19 

Komentarze są wyłączone.