ROZDZIAŁ V – ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

§30

  1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenia wykazu programów nauczania dla danego oddziału i jego modyfikowanie.
  2. W szkole pracują zespoły wychowawcze, które tworzą wychowawcy klas 0-III i IV–VIII, zespoły zadaniowe: zespół wychowawczy, zespół d.s. ewaluacji wewnętrznej, zespół d.s. aktualizacji i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, zespół samokształceniowy dla I etapu edukacyjnego oraz kl.,,0’’, zespół samokształceniowy dla II etapu edukacji, zespół d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
  3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) ustalanie wykazów programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;

2) organizowanie współpracy dla potrzeb realizacji programów nauczania (korelacja międzyprzedmiotowa);

3) diagnozowanie potrzeb uczniów w celu udzielania im właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) współdziałanie w opracowywaniu kart indywidualnych potrzeb, programów  terapeutycznych oraz monitorowanie ich realizacji,

5) opracowywanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
dla początkujących nauczycieli;

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnianiu ich wyposażenia;

8) integrację działań wychowawczych;

9) opracowywanie szkolnych planów pracy i programów;

10) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich  programów nauczania.

Komentarze są wyłączone.