ROZDZIAŁ VI – WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

§31a

  1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki oraz dydaktyki i wychowania.
  2. Współdziałaniu szkoły z rodzicami służą:

1) kontakty indywidualne i zespołowe rodziców z wychowawcą klasy oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia z danym uczniem;

2) udział rodziców w zebraniach klasowych i ogólnych szkoły;

3) udział przewodniczącego Rady Rodziców w zebraniach Rady Pedagogicznej:
na zaproszenie/za zgodą przewodniczącego Rady (dyrektora szkoły), lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

4) udział w pracach zespołów problemowo – zadaniowych;

5) angażowanie w życie szkoły przy organizacji uroczystości, imprez szkolnych i wycieczek;

6) pedagogizacja rodziców.

  1. Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy udziela rodzicom informacji dotyczących:

1) zadań i zamierzeń szkoły;

2) przepisów prawa oświatowego;

3) pracy i osiągnięć ucznia oraz jego trudności w procesie edukacyjnym;

4) szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;

5) rozwiązywania problemów wychowawczych.

Komentarze są wyłączone.