ROZDZIAŁ III – SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

§9

 1. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez Wewnątrzszkolny System Oceniania. Dopuszcza się dwa warianty nauczania: stacjonarny oraz kształcenie na odległość. Kształcenie na odległość wprowadza się w celu realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. Szczegółowe zasady oceniania postępów uczniów w formie kształcenia na odległość zamieszczone są w odrębnym dokumencie (załącznik nr 1). 
 2. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
  • Osiągnięcia edukacyjne ucznia.
  • Zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§10

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
  • Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  • Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
  • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
  • Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, wdrażanie go do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
  • Kształtowanie umiejętności rozróżniania przez ucznia zachowań pozytywnych i negatywnych, wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi we własnym działaniu.
  • Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
  • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia jakości pracy naszej szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje
  • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  • Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
  • Ocenianie bieżące według skali przyjętej w naszej szkole
  • Ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
  • Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
  • Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  • Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i jego zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
  • Ocenianie postępów uczniów w klasach I-III według przyjętych w statucie form i zasad.

 

§11

 1. Nauczyciele, uwzględniając postanowienia zawarte w Szkolnym Systemie Oceniania, opracowują Przedmiotowe Systemy Oceniania dostosowane do specyfiki prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września danego roku, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  • Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
   i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  • Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września danego roku, informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
  • Informację przekazuje się:
   • uczniom – na lekcjach wychowawczych i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
   • rodzicom – na zebraniu rodzicielskim w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
 4. Nieobecność rodziców na zebraniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§12

 1. Przyjmujemy następującą skalę ocen:
  • W klasach I-VIII bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych dokonywane jest w skali cyfrowej:
Celujący 6
Celujący minus 6-
Bardzo dobry plus 5+
Bardzo dobry 5
Bardzo dobry minus 5-
Dobry plus 4+
Dobry 4
Dobry minus 4-
Dostateczny plus 3+
Dostateczny 3
Dostateczny minus 3-
Dopuszczający plus 2+
Dopuszczający 2
Dopuszczający minus 2-
Niedostateczny plus 1+
Niedostateczny 1
   • Znak ,,+”  podnosi wartość oceny o 0,5.
   • Znak ,,-”  obniża wartość oceny o 0,25.
   • Za dodatkowe inicjatywy ucznia związane z realizacją tematyki zajęć są odnotowywane za pomocą znaku „+”.
  • Oceny z pisemnych form wypowiedzi w klasach I-VIII ustalane są według następującej skali:
<98% – 100 % –       celujący
<90% – 98%) –        bardzo dobry
<75% – 90%) –        dobry
<50% – 75%) –        dostateczny
<30%- 50%) –        dopuszczający
<0% – 30%) –        niedostateczny
  • Do oceny wyrażonej stopniem dodajemy plus (+) przy górnej granicy procentowej lub minus (-) przy dolnej granicy procentowej.
  • Każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę  w hierarchii ocen.
 1. Kategorie ocen i ich wagi.
  Kategoria oceny    Waga oceny   kolor  
  sprawdziany, prace klasowe, prace długoterminowe, wypracowania   3   czerwony  
  aktywność, kartkówki, odpowiedzi ustne z 3 ostatnich lekcji   2   zielony  
  prace domowe, odpowiedzi z bieżącej lekcji    1   niebieski  

  Dopuszcza się ustalanie przez nauczycieli indywidualnych kategorii ocen do ich wag  
  z koniecznością umieszczenia  ich  w przedmiotowych zasadach oceniania. 

 2. Próg uzyskania oceny śródrocznej i końcoworocznej 
  • Ustala się średnią ważoną na podstawie ocen cząstkowych z dziennika elektronicznego.  poniżej 1,6 – niedostateczny 1,6 – 2,59 - dopuszczający 

   2,6- 3,59- dostateczny 

   3,6-4,59 – dobry 

   4,6 -5,74- bardzo dobry 

   5,75 i wyżej - celujący 

 3. W klasach I-III śródroczne ocenianie i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi
 4. W klasach IV-VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyrażane są w skali cyfrowej:
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

7. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§13

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV ustala
  się według następującej skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
 2. Za podstawę ustalania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przyjmujemy:

1) wzorce postaw wymienione w §15 statutu,

2) liczbę punktów (punkty pełnią funkcję pomocniczą przy ustalaniu śródrocznej oceny) zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami:

1) wzorowe 150pkt i więcej
2) bardzo dobre 130 – 149pkt
3) dobre 100-129pkt
4) poprawne 50  –  99pkt
5) nieodpowiednie 15 – 49pkt
6) naganne poniżej 15pkt

Z zastrzeżeniem że :

– ocenę wzorowa może otrzymać tylko ten uczeń, który w ciągu semestru zdobył
nie więcej niż 15 punktów ujemnych;

– ocenę bardzo dobrą może otrzymać tylko ten uczeń, który w ciągu semestru zdobył
nie więcej niż 25 punktów ujemnych;

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się w odniesieniu do zachowania ucznia w całym roku szkolnego wg. przyjętych kryteriów ważności.
 2. W klasach I-III :

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

2) Bieżące ocenianie zachowania prowadzone jest w skali literowej, odpowiadającej sześciu kategoriom:

A – zachowanie wzorowe

B – zachowanie bardzo dobre

C – zachowanie dobre

D – zachowanie poprawne

E – zachowanie nieodpowiednie

F – zachowanie naganne

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

§14

 1. Przyjmujemy następujące kryteria ustalania ocen z zajęć edukacyjnych:
  • stopień niedostateczny (wyrażony cyfrą 1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych;
  • stopień dopuszczający (wyrażony cyfrą 2) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
   1. niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;
   2. potrzebne w życiu.
  • stopień dostateczny (wyrażony cyfrą 3) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
   • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu
   • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
   • o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
   • często powtarzające się w programie nauczania;
   • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
   • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
   • dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości.
  • stopień dobry (wyrażony cyfrą 4) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
   • istotne w strukturze przedmiotu;
   • bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli treści zaliczane do wymagań
    podstawowych;
   • przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych
    przedmiotów szkolnych;
   • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;
   • użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;
   • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzoru (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika;
  • stopień bardzo dobry (wyrażony cyfrą 5) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
   • złożone, trudne do opanowania;
   • wymagające korzystania z różnych źródeł;
   • umożliwiające rozwiązywanie problemów;
   • pośrednio użyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym;
   • gwarantujące pełne opanowanie programu.
  • stopień celujący (wyrażony cyfrą 6) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające, czyli:
   • znacznie wykraczające poza program nauczania;
   • stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;
   • wynikające z indywidualnych zainteresowań;
   • zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych;
   • wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych.
 1. Przyjmujemy następujące kryteria ustalania ocen z zachowania:
 • W klasach I-III:
  1. ocenie z zachowania podlegają następujące elementy:
   – stosunek do obowiązków szkolnych;
   – aktywność społeczna;
   – kultura osobista.
  2. każdy w/w element będzie oceniany i rejestrowany w postaci liter A, B, C, D, E, F odpowiadających poszczególnym wzorcom zachowań i odnotowany w dzienniku lekcyjnym dwa razy w semestrze, tj. na początku listopada, stycznia, kwietnia
   i czerwca,
  3. rejestrowanie ocen w dzienniku będzie pełniło funkcję diagnostyczną i informacyjną dla uczniów, rodziców i wychowawców (m.in. przy dokonywaniu oceny opisowej),
  4. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ocena opisową,
   a do jej ustalenia służyć będą wychowawcy:
   – własne obserwacje zachowań ucznia;
   – uwagi innych nauczycieli i pracowników szkoły;
   – opinia klasy.
 • W klasach IV-VIII ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom,
  8. aktywność społeczna.
 • Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów, których ilość, w zależności od prezentowanej postawy, może zwiększać lub tracić;
 • Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny jako zachowania pozytywne;
 • Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach zachowania jako zachowania negatywne;
 • Do ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania służyć będą informacje notowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym i zeszycie uwag (punkty przyznawane lub odbierane przez wychowawcę, nauczycieli  i pracowników szkoły);
 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu:
  • przyjętych w szkole wzorców postaw odpowiadających poszczególnym ocenom zachowania;
  • punktacji za zachowania pozytywne i negatywne;
  • własnej oceny zachowania ucznia;
  • opinii klasy;
  • samooceny ucznia;

3. Punktacja zachowania.

1)Punkty za zachowania pozytywne.

a) udział w konkursach (wiedzy, artystycznych itp.) przyznawane po zakończeniu konkursu
–     Szkolnych: 5 pkt
I miejsce 10 pkt
II miejsce 8 pkt
III miejsce 6 pkt
–     Gminnych 15 pkt
–     Powiatowych 20 pkt
–     Wojewódzkich 25 pkt
–     Znaczący sukces w konkursie ogólnopolskim 35 pkt
b)   reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych indywidualnie lub
w zespole na szczeblu (punkty przyznawane po zakończeniu rywalizacji w danej konkurencji na najwyższym szczeblu):
–     gminy 10 pkt
–     powiatu 15 pkt
–     województwa 20 pkt
c)    pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się
z obowiązków (w zależności od stopnia)
1–5 pkt
d)   pełnienie funkcji w szkole wywiązywanie się z obowiązków (w zależności od stopnia) 5–10 pkt
e)    pomoc w organizowaniu lub udział w szkolnej imprezie (sportowa, akademia, konkurs itp.) 5–10 pkt
f)    praca na rzecz klasy lub szkoły w tym wolontariat 2-10 pkt
g)   pomoc kolegom w nauce 2-10 pkt
h)   frekwencja w semestrze – 100% 15 pkt
i)     do dyspozycji wychowawcy klasy – ocena kultury osobistej ucznia 0-10 pkt
j)     Wychowawca przyznaje punkty na podstawie dokonywanych obserwacji i rozmów przeprowadzanych z wychowankami i nauczycielami. Przyznanie punktów wychowawca uzasadnia
–     do dyspozycji klasy 0-5 pkt
–     samoocena ucznia 0-5 pkt

2) Punkty za zachowania negatywne.

Punkty ujemne przyznaje wychowawca oraz inni nauczyciele po przeprowadzeniu rozmowy z bezpośrednio zainteresowanym uczniem. Wychowawca wspólnie z uczniem poszukuje sposobu naprawy popełnionego czynu.

Uczeń może otrzymać punkty ujemne za następujące działania:

a)    powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – 5pkt
b)   nie wywiązywanie się ze zobowiązań:
–     lekceważenie dyżurów klasowych

–     brak podręczników, zeszytu, niezbędnych przyborów

–     brak podpisu rodzica pod uwagą lub oceną

5pkt

2 pkt

2 pkt

c)    niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 pkt
d)   aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły lub innych osób 15 pkt
e)    ubliżanie koledze 10 pkt
f)    zaczepki słowne i fizyczne 10 pkt
g)   bójka 20 pkt
h)   wulgarne słownictwo 10 pkt
i)     złe zachowanie, wrzaski na korytarzu 5pkt
j)     niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku
szkolnego
10-20 pkt
k)   zaśmiecanie otoczenia 5 pkt
l)     spóźnianie na lekcje 1pkt za każde spóźnienie
m)    wagarowanie 20 pkt
n)   kradzież 30 pkt
o)   palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków 30 pkt
p)   drastyczne fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad kolegami 30 pkt
q)   wymuszanie, zastraszanie, szantaż 20 pkt
r)     używanie telefonów komórkowych podczas zajęć 5pkt
Punkty ujemne przyznawane są również za negatywne zachowania poza terenem szkoły.

§15

Przyjmujemy następujące wzorce postaw odpowiadające poszczególnym kategoriom i ocenom z zachowania:

 1. W klasach I-III (wykorzystywane do oceniania bieżącego i pomocne w konstruowaniu śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej opisowej oceny zachowania):

1) A (zachowanie wzorowe) otrzymuje uczeń, który:

  • a) swoją postawą stanowi wzór, przykład do naśladowania;
  • b) odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków;
  • c) dąży do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
  • d) jest punktualny i systematyczny;
  • e) aktywnie uczestniczy w zajęciach;
  • f) bierze aktywny udział w pracach społecznych;
  • g) jest pracowity, wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów;
  • h) wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność;
  • i) zgodnie i twórczo współpracuje w zespole;
  • j) jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny;
  • k) dotrzymuje zawartych umów;
  • l) radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego;
  • ł) panuje nad emocjami;
  • m) potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych;
  • n) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji.

2) B (zachowanie bardzo dobre) otrzymuje uczeń, który:

  • a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
  • b) szanuje mienie szkoły, swoje i innych;
  • c) systematycznie uczęszcza do szkoły, jest punktualny;
  • d) włącza się w prace społeczne na rzecz szkoły;
  • e) potrafi współpracować w zespole;
  • f) dotrzymuje warunków zawartych umów;
  • g) zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw i zajęć, przestrzega ich;
  • h) jest prawdomówny, potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych;
  • i) jest koleżeński, uczynny;
  • j) zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych.

3) C (zachowanie dobre) otrzymuje uczeń, który:

  • a) stara się wypełniać obowiązki szkolne;
  • b) nie niszczy mienia szkolnego, własnego i innych;
  • c) najczęściej dotrzymuje obietnic i zobowiązań;
  • d) potrafi pracować w zespole;
  • e) włącza się w prace na rzecz szkoły
  • f) próbuje ocenić własne zachowanie i widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań;
  • g) potrafi przyznać się do błędu;
  • h) zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje;
  • i) stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;
  • j) właściwie reaguje na upomnienia wychowawcy;
  • k) radzi sobie z własnymi emocjami;
  • l) nie używa wulgarnych słów:
  • ł) nie narusza godności osobistej uczniów i dorosłych.

4) D (zachowanie poprawne) otrzymuje uczeń, który:

  • a) na miarę swoich możliwości stara się wypełniać obowiązki szkolne;
  • b) zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje;
  • c) stara się szanować mienie szkolne i innych;
  • d) nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań;
  • e) najczęściej zgodnie współpracuje w zespole;
  • f) stara się panować nad własnymi emocjami;
  • g) stara się nie naruszać godności osobistej uczniów i dorosłych;

5) E (zachowanie nieodpowiednie) otrzymuje uczeń, który:

  • a) zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, jednak ma trudności
   z ich przestrzeganiem;
  • b) nie zawsze stara się wypełniać obowiązki szkolne;
  • c) nie zawsze dba o mienie szkolne i innych;
  • d) często nie potrafi pracować w zespole;
  • e) nie zawsze radzi sobie z własnymi emocjami;
  • f) zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa;
  • g) zdarza mu się naruszać godność osobistą innych;
  • h) upominany przez wychowawcę wykazuje chęć poprawy.

6) F (zachowanie naganne) otrzymuje uczeń, który:

  • a) nie pracuje na miarę swoich możliwości;
  • b) lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
  • c) nie przestrzega zawartych umów i zobowiązań;
  • d) zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, jednak ich nie przestrzega;
  • e) ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji;
  • f) widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych jednak sam powiela te zachowania;
  • g) używa wulgarnych słów lub naruszających godność osobistą innych osób;
  • h) niszczy mienie szkolne, własne i innych;
  • i) przywłaszcza cudze mienie;
  • j) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły;
  • k) otrzymał upomnienie wychowawcy i nie wykazał chęci poprawy;
  • l) znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami.
  • W klasach IV-VIII (pomocne w ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania):

2. W klasach IV-VIII (pomocne w ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania): 

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

  • wzorowo przestrzega zasad określonych w statucie szkoły;
  • swoją postawą stanowi wzór do naśladowania;
  • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji;
  • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
  • aktywnie uczestniczy w pracach społecznych;
  • dąży do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
  • systematycznie uczęszcza do szkoły, a w przypadku nieobecności wszystkie godziny ma usprawiedliwione;
  • nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwionego powodu;
  • dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
  • nie ulega nałogom;
  • nie używa wulgarnych słów;
  • nie był karany upomnieniem lub naganą wychowawcy lub dyrektora;
  • w ciągu okresu otrzymał nie więcej niż 15 punktów ujemnych.

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

  • przestrzega zasad określonych w statucie szkoły;
  • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
  • reprezentuje szkołę na zewnątrz;
  • często i chętnie włącza się w prace na rzecz szkoły;
  • dba o honor i tradycje szkoły;
  • okazuje szacunek innym osobom, jest tolerancyjny;
  • dobrze współpracuje z wychowawcą, nauczycielami i innymi uczniami;
  • systematycznie uczęszcza do szkoły, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;
  • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
  • nie ulega „nałogom”
  • nie używa wulgarnych słów;
  • nie był karany upomnieniem lub naganą wychowawcy lub dyrektora szkoły;
  • w ciągu okresu otrzymał nie więcej niż 25 punktów ujemnych.

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

   • wykazuje się wysoką kulturą osobistą;
   • wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości;
   • szanuje mienie szkoły, swoje i innych;
   • systematycznie uczęszcza do szkoły, a w przypadku nieobecności wszystkie godziny ma usprawiedliwione;
   • nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne;
   • zna zasady dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
   • nie ulega nałogom;
   • nie używa wulgarnych słów;
   • włącza się w prace społeczne na rzecz szkoły;
   • chętnie współpracuje z wychowawcą.

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

   • a) wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości;
   • b) kulturalnie odnosi się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób;
   • c) nie ulega nałogom;
   • d) nie uczestniczy w bójkach ani nie prowokuje kłótni i konfliktów w grupie rówieśniczej;
   • e) nie narusza godności i nietykalności osobistej innych uczniów;
   • f) nie stosuje szantażu i zastraszania;
   • g) nie używa wulgarnych słów;
   • h) nie niszczy mienia szkolnego, własnego i innych;
   • i) właściwie reaguje na upomnienia wychowawcy.

5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

   • często łamie zasady określone w statucie szkoły;
   • nie pracuje na miarę swoich możliwości;
   • lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
   • nie wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;
   • nie wykonuje poleceń, nie dotrzymuje zawartych umów;
   • nie dba o mienie szkoły, własne i innych;
   • zdarza mu się używać wulgarnych słów, uczestniczyć w kłótniach i bójkach;
   • nie okazuje szacunku innym osobom;
   • rzadko wykazuje chęć poprawy swego zachowania.

6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

   • nie przestrzega zasad określonych statutem szkoły;
   • lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
   • swoim postępowaniem wywiera szkodliwy wpływ na innych uczniów;
   • znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami;
   • niszczy mienie szkolne, własne i innych;
   • używa alkoholu lub bywa pod wpływem środków odurzających;
   • posiada i pali papierosy;
   • przywłaszcza cudze mienie;
   • wagaruje;
   • używa wulgarnych słów;
   • stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły;
   • nie okazuje szacunku innym osobom;
   • otrzymał naganę dyrektora szkoły i nie wykazał chęci poprawy.

§16

W szkole przyjęto następujące zasady oceniania:

 1. Zasada otwartości i jawności.

Celem jest doprowadzenie do sytuacji, by każdy aspekt oceniania,   w każdej jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom

1) Uczniowie i rodzice znają zakres wymagań edukacyjnych
oraz kryteria oceniania z każdego przedmiotu oraz kryteria oceniania zachowania.

2) W przypadku uzyskania niskiej oceny uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających dla dalszego kształcenia.

3) Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców, na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.

4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.

5) Każda forma aktywności ucznia podlegająca ocenie powinna być omówiona.
6) Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniom lub jego rodzicom.

7) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

8)Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace klasowe otrzymują do wglądu według zasad:

 • uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu
  ich przez nauczyciela,
 • rodzice uczniów na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

2. Zasada systematyczności i częstotliwości.

Celem jest planowanie procesu oceniania i wdrażanie ucznia do systematycznej pracy.

1) Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno
być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2) Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w tygodniowym wymiarze:

 • a) jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny,
 • b) dwie godziny tygodniowo – minimum cztery oceny,
 • c) trzy godziny tygodniowo – minimum pięć ocen,
 • d) cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum sześć ocen (w okresie),

3. Zasada oceniania różnorodnych form aktywności uczniów i stosowania różnych metod sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności.

Celem jest stwarzanie sytuacji, w których każdy uczeń będzie miał możliwość
jak najlepszego zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności.

1) Uczniowie oceniani będą systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

 • a) odpowiedź ustna (z trzech ostatnich tematów) – ocena ustalana jest w czasie lekcji;
 • b) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej, do 20 minut, obejmująca materiał z trzech ostatnich bądź bieżącej lekcji); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu;
 • c) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujący większą partię materiału lub dział programowy; powinno go poprzedzić powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym. Wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu (pracy klasowej);
 • d) praca na lekcji (praca grupowa, aktywność);
 • e) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia w domu;
 • f) referaty, prezentacje multimedialne, plakaty itp.:
 • g) ocenie podlegają również inne formy aktywności uczniów wynikające ze specyfiki przedmiotów nauczania (np. wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, muzyki, plastyki)
 • h) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły.

2) W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

 1. Zasada dokumentowania informacji.

Celem jest gromadzenie obszernej informacji o uczniu dla rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu

Sposoby dokumentowania postępów uczniów:

1) oceny wyrażone w skali cyfrowej;

2) ocena opisowa;

3) punktacja (za zachowania pozytywne i negatywne);

4) karta informacji o uczniu;

5) gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów.

6) Prace pisemne sprawdzone i ocenione przechowywane są w szkole do 31 sierpnia danego roku szkolnego (po upływie tego terminu prace są ubytkowane).

 1. Zasada higieny pracy umysłowej

Celem jest stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez przeciążania umysłu obszerną ilością zadań w jednym czasie.

1) Nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe (sprawdziany, prace klasowe) przynajmniej na tydzień przed ich przewidywanym terminem.

2) Nauczyciele planują i uzgadniają między sobą terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w dniu, a trzy w tygodniu).

 1. Zasada podmiotowości i indywidualizacji.

Celem jest dostosowanie stopnia trudności i zakresu treści podlegających ocenie
do indywidualnych możliwości ucznia.

1) W uzasadnionych przypadkach umożliwiamy uczniom zaprezentowanie wiedzy i umiejętności w wybranej przez nich (lub nauczyciela) formie.

2) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

4) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

5) Uczniowie mogą za zgodą rodziców brać udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych lub konsultacjach nauczycielskich.

 1. Zasada angażowania się uczniów w system oceniania.

Celem jest uczynienie ucznia odpowiedzialnym i świadomym osiąganych wyników w nauce i zachowaniu.

1) Uczeń bierze udział w tworzeniu szkolnego systemu oceniania;

2) Zna zasady szkolnego systemu oceniania;

3) Świadomie poddaje się ocenie;

4) Dokonuje samooceny stanu wiedzy, umiejętności, zachowania;

5) Przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników.

 1. Zasada komunikowania wyników (przekazu informacji zwrotnej).

Celem jest bieżące informowanie osób zainteresowanych ocenianiem o czynionych przez ucznia postępach, powodowanie zmiany na lepsze, pomoc w planowaniu dalszych działań.

1) Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać:

 1. a) przeprowadzając rozmowę indywidualną;
 2. b) pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym;
 3. c) pisząc obszerniejszą notatkę pod pisemną pracą kontrolną;
 4. d) dokonując wpisu do karty informacyjnej/Dzienniczka Ucznia.

2) Wychowawca lub nauczyciel w relacji z rodzicem może informację zwrotną przekazać:

 1. a) telefonicznie;
 2. b) podczas rozmowy indywidualnej;
 3. c) pisząc notatkę pisemną (list, wpis do zeszytu przedmiotowego, „Dzienniczka ucznia”);
 4. d) w czasie szkolnych zebrań z rodzicami;
 5. e) poprzez wspólną analizę wpisów do kart informacyjnych o uczniu.
 6. Zasada wzmacniania pozytywnego.

Celem jest motywowanie ucznia do dalszej, lepszej pracy przez akcentowanie jego dotychczasowych osiągnięć.

W komentarzu do wystawianej oceny nauczyciel powinien:

1) używać życzliwych sformułowań;

2) posługiwać się kodem pozytywnym (podkreślać zalety i osiągnięcia);

3) informować uczniów o sposobach uzyskania oceny wyższej.

 1. Zasada obiektywności.

Celem jest uzyskanie zaufania ucznia do szkolnego systemu oceniania.

Nauczyciel powinien:

1) nie sugerować się autorem oceniając prace pisemne i wypowiedzi ustne;

2) jednakowo oceniać uczniów o różnym stosunku do szkoły, przedmiotu i jego
samego;

3) skutecznie unikać traktowania oceny jako nagrody lub kary dla ucznia;

4) stosować ustalone wymagania i stałe kryteria oceny prac i wypowiedzi uczniów.

 1. Zasada efektywności racjonalnego procesu oceniania.

Celem jest takie planowanie procesu uczenia się i nauczania, by w rezultacie proces oceniania świadczył o jego efektywności.

Poprzez stosowanie szkolnego systemu oceniania pragniemy osiągnąć:

1) widoczne postępy uczniów;

2) zadowolenie dziecka i rodzica;

3) satysfakcję nauczyciela i skuteczne planowanie przez niego kolejnego procesu nauczania, uczenia się i oceniania.

§17

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana jest jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu stycznia lub ostatnim tygodniu przed pierwszym terminem ferii zimowych. Dyrektor każdego roku określa szczegółowy termin klasyfikacji.
 3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacje od wszystkich nauczycieli prowadzących w klasie zajęcia zbiera wychowawca i przekazuje na piśmie za poświadczeniem odbioru uczniom i rodzicom w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 6. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 1 dnia po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję w terminie dwóch dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie ucznia o rozstrzygnięciu.
 7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 1 dnia po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy oddziału. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na początku roku szkolnego kryteriami oceniania zachowania, podejmuje decyzję w terminie dwóch dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie ucznia o rozstrzygnięciu.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że zostało zgłoszone do trybu jej wystawienia zastrzeżenie.
 10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego chyba że zostało zgłoszone do trybu jej wystawienia zastrzeżenie.
 11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, chyba że zostało zgłoszone do trybu jej wystawienia zastrzeżenie.

§18

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemny wniosek rodziców ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

§19

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor w ciągu 7 kolejnych dni bada sprawę i na piśmie udziela odpowiedzi zainteresowanym.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
   z danych zajęć edukacyjnych,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§20

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
 3. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

§21

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§22

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
  • w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
   i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,
  • ponadto przystąpił do egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (począwszy od roku szkolnego 2018/19).
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
  do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

§23

 1. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów:
 • Stosowane wyróżnienia powinny odzwierciedlać rangę sytuacji pozytywnych
  oraz propagować pozytywne zachowania i postawy.
 • Wyróżnieniu podlegają zachowanie postawy ucznia zarówno w szkole jak i poza szkołą.
 1. Za sytuacje pozytywne w szkole uznaje się:
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień owocujący sukcesami w olimpiadach
  i konkursach przedmiotowych.
 • Wzorową frekwencją.
 • Wyraźne wyniki pracy nad sobą : poprawę ocen, zaprzestanie spóźnień, wagarowania, opanowanie agresji i innych negatywnych zachowań.
 • Inicjatywę w różnorodnej działalności (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych).
 • Współorganizowanie imprez.
 • Systematyczną dbałość o klasę lub pracownię.
 • Systematyczna dbałość o otoczenie szkoły, zieleń, itp.
 • Pomoc koleżeńską udzielaną systematycznie np. opiekę nad niepełnosprawnym, pomoc w nauce uczniom słabszym, itp.
 • Udział w środowiskowych akcjach charytatywnych.
 • Udział ucznia w życiu środowiska (udział w uroczystościach środowiskowych, konkursach, itp.).
 • Pozytywny wpływ na kolegów.
 • Szczególnie wyróżniającą się kulturę osobistą w stosunku do innych.
 • Dbałość o mienie publiczne, sprzęt szkolny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, środowisko przyrodnicze.

§24

 1. Pochwała ustna udzielona przez wychowawcę, opiekuna, Dyrektora:
  • bezpośrednia, indywidualna,
  • przed klasą,
  • przed całą szkołą,
  • pochwała na zebraniu z rodzicami.
 2. Wnioskowanie do wychowawcy o podniesienie oceny zachowania przez członków rady pedagogicznej, samorząd uczniowski, niepedagogicznego pracownika szkoły.
 3. Pochwała pisemna udzielana przez wychowawcę, opiekuna, dyrektora i radę pedagogiczną:
  • dyplom,
  • wpis do kroniki,
  • wpis do księgi pamiątkowej.
 4. Nagroda książkowa lub rzeczowa wręczana na zakończenie roku szkolnego za wysokie wyniki w nauce (średnia min. 4,75 zachowanie b. dobre lub wzorowe oraz aktywny udział w życiu szkoły) przyznana przez radę pedagogiczną.
 5. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie przyznane przez Dyrektora na wniosek komisji stypendialnej.
 6. Od przyznanej nagrody przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 5 dni.
 7. Dyrektor szkoły ma obowiązek w terminie 7 dni, w formie ustnej lub pisemnej, ustosunkować się do odwołania.

§25

 1. Uczeń może otrzymać karę za następujące sytuacje negatywne:
  • Niesolidność, nieterminowość, nie wywiązywanie się z obowiązków
  • Nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych:
   • indywidualne,
   • zbiorowe
  • Spóźnianie się na zajęcia
  • Nieodpowiedni strój lub wygląd (wskazujący na przynależność do grup nieformalnych, niezgodny z zasadami obowiązującymi w szkole, brak zmiennego obuwia, wyzywający makijaż ).
  • Dewastowanie, marnotrawstwo dóbr materialnych.
  • Niszczenie środowiska przyrodniczego.
  • Agresywne zachowanie, niewłaściwe wyrażanie emocji.
  • Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej.
  • Krzywdzenie innych poprzez bezpośrednie podważanie autorytetu lub opinii.
  • Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny przez obarczanie winą
  • Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie lub rozprowadzanie środków odurzających w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno-krajoznawczych oraz poza szkołą.
  • Kłamstwa, krę
  • Fałszerstwo.
  • Kradzież.
  • Wulgarny sposób bycia (wyrażający się nagannym zachowaniem i słownictwem).
  • Brak szacunku dla rodziców i osób starszych.
  • Obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, znęcanie się nad innym.
  • Czyny rozpatrywane przez policję i są
  • Zachowanie narażające na szwank dobre imię szkoły.

2. Stosowane środki wychowawcze, czyli kary.

 • Upomnienie ucznia przez nauczyciela bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji negatywnej.
 • Upomnienie ucznia przez wychowawcę:
 • w rozmowie indywidualnej,
 • na forum klasy.
 • Pouczenie ucznia przez wychowawcę klasowego w obecności dyrektora szkoły.
 • Rozmowa wychowawcy z rodzicami:
  • telefoniczna,
  • w szkole,
  • w szkole, w obecności innego nauczyciela lub pedagoga
  • w szkole, w obecności dyrektora.
 • Naprawienie popełnionej winy lub wyrządzonej szkody, przeproszenie.
 • Odebranie prawa do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie klasowej czy szkolnej.
 • Wnioskowanie do wychowawcy o obniżenie oceny zachowania.

3. Po wyczerpaniu zastosowanych środków zaradczych i braku rezultatu, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego wystąpienie dyrektora szkoły do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. O zastosowanym środku wychowawczym wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia

5. Od kar nałożonych przez wychowawcę lub nauczyciela uczniowi  przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

6. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

§26

 1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów podlegają ewaluacji dokonywanej przez zespół powołany przez dyrektora szkoły składający się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, uczniów, Rady Rodziców i Dyrektora.
 2. Zadaniem zespołu jest dokonywanie analizy bieżącej, śródrocznej, rocznej lub po zakończeniu II etapu kształcenia.
 3. Sposoby ewaluacji:

1) podczas spotkań Rady Pedagogicznej;

2) analiza wyników egzaminu po szkole podstawowej;

3) analiza losów absolwentów.

 1. Narzędzia ewaluacji:

1) ankiety;

2) wywiady;

3) sondaż;

4) analiza dokumentów.

 1. Wyniki zbiera, opracowuje i upowszechnia powołany przez dyrektora zespół i przedstawia w formie raportu.

Komentarze są wyłączone.