Załącznik do WSO obowiązujący w przypadku kształcenia na odległość

 §1 

Zapisy ogólne 

 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązujące w przypadku kształcenia na odległość są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej w Osinach. 
 1. Mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra właściwego do spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektor szkoły zdecyduje, kierując się dobrem uczniów, zamknąć placówkę szkolną, co uniemożliwi realizację zadań statutowych Szkoły  w tradycyjnym trybie. 
 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania związane z kształceniem na odległość mają charakter przejściowy, to znaczy obowiązują w okresie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 
 1. Wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 
 1. Obowiązują każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej  im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach. 
 1. Procedury opisujące zakres obowiązków nauczycieli w okresie kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy. 

 §2 

Organizacja kształcenia na odległość  

 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w czasie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 
 1. Podstawowymi źródłami komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem przedmiotu i rodzicem są: dziennik elektroniczny (Librus) oraz platforma Microsoft Teams. Dopuszcza się komunikowanie rodziców z nauczycielami poprzez maila służbowego nauczyciela. 
 1. Podstawowymi źródłami komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem są: 
  e – dziennik Librus oraz platfotma Microsoft Teams. 
 1. Uczniowie zobowiązani są do codziennego logowania się w dzienniku elektronicznym (Librus) oraz na platformie Microsoft Teams. 
 1. Uczeń ma obowiązek odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu do godziny 18:00 danego dnia. 
 1. Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją obowiązku szkolnego ucznia  i wiąże się z włączeniem elementów nauczania domowego. 
 1. Do elementów nauczania domowego zalicza się 

a)  kontakt za pomocą środków komunikacyjnych wskazanych przez Dyrektora szkoły z nauczycielem danego przedmiotu; 

b) wykonywanie w wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego terminie zadań obowiązkowych i zadań dodatkowych; 

c) systematyczne utrwalanie nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie wskazanym i realizowanym przez nauczyciela danego przedmiotu. 

 1. Odbiór przez ucznia przekazanych przez nauczyciela materiałów jest równoznaczny  
  z obecnością ucznia w szkole, tak jak w przypadku prowadzenia tradycyjnych (bezpośrednich) zajęć. 
 1. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować w pisemnej formie Dyrektora szkoły  
  o braku możliwości realizacji obowiązku szkolnego z zastosowaniem technik komunikacyjno-informacyjnych. 
 1. W sytuacji, gdy uczeń nie ma możliwości odebrania wymaganych treści drogą elektroniczną, o czym szkoła zostanie poinformowana przez rodzica/prawnego opiekuna, nauczyciel przesyła opracowane dla klasy materiały zaplanowane do realizacji w sposób indywidualnie ustalony z Dyrektorem szkoły. Rodzic ma obowiązek odebrać i odesłać (dostarczyć) uzupełnione zadania w trybie i terminach ustalonych z Dyrektorem szkoły. 
 1. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach prowadzonych za pomocą technologii komunikacyjno-informacyjnej. 
 1. Zadania obowiązkowe i zadania dodatkowe wysyłane są za pośrednictwem narzędzi dostępnych na platformie Microsoft Teams, a wracają drogą elektroniczną na adres wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu. 
 1. W czasie spotkań on-line zabrania się nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutów ekranów i upubliczniania wizerunku osób biorących w nich udział. Złamanie tych zasad wiązać się będzie z konsekwencjami prawnymi.  
 1. Rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem, pisemnie poprzez e-dziennik Librus, platformę Microsoft Teams , mailowo lub telefonicznie. 

§3 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności 

 1. Oceniania bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych w trakcie nauczania zadań. Dopuszcza się prawo przeprowadzania sprawdzianów i testów  
  z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych. 
 1. Nauczyciel zobowiązany jest przygotować zakres zadań wynikających z realizacji danego tematu i poinformować rodzica/prawnego opiekuna o konieczności ich realizacji, natomiast rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przesyłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Dyrektora lub nauczyciela przedmiotu wykonane przez ucznia zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
 1. Braki wiadomości i umiejętności wynikające z absencji, uczeń ma obowiązek uzupełnić samodzielnie na podstawie materiałów wysyłanych przez nauczyciela 
 1. Nauczyciel, który wyznacza zadanie do wykonania, określa rodzaj zadania (obowiązkowe/dodatkowe) oraz termin jego wykonania. 
 1. Uczeń, w celu uzupełniania treści i wiadomości, ma prawo kontaktować się z nauczycielem  w wyznaczonym przez niego czasie i formie (konsultacje). 
 1. Nauczyciel krótkim komentarzem potwierdza fakt otrzymania zadania. W przypadku braku informacji na temat nadesłanego w terminie zadania, uczeń ma obowiązek skontaktować się  
  z nauczycielem w celu ustalenia przyczyny braku potwierdzenia. 
 1. Wszystkie prace nadesłane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów są archiwizowane przez nauczycieli do czasu zakończenia roku szkolnego. 

 §4 

Ocenianie postępów w nauce 

 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają prace zadane do wykonania przez nauczyciela przedmiotu. 
 1. Za niewykonanie pracy w wyznaczonym terminie lub przedstawienie pracy cudzej jako własnej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 1. Rodzic ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy  w przypadku choroby ucznia lub problemów technicznych, a także z powodu ważnych przyczyn losowych. 
 1. Uczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, ma prawo w terminie do siedmiu dni poprawić ocenę niedostateczną za brak zadania. 
 1. Zadania dzielą się na: 

a)    Zadania obowiązkowe – do ich wykonania zobowiązany jest każdy uczeń. 

b)    Zadania dodatkowe – nie są zadaniami obligatoryjnymi, a ich zakres może wykraczać poza treści realizowane na lekcjach. 

§5 

Ocenianie zachowania 

 1. W przypadku nauczania na odległość ocenie zachowania podlegają: systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych (nie dopuszcza się prac skopiowanych z Internetu lub prac pisanych niesamodzielnie) oraz umiejętność pracy zespołowej. Ponadto pod uwagę brana jest umiejętność kulturalnego komunikowania się on-line z zachowaniem netykiety 
 1. Ocena roczna może ulec obniżeniu o stopień w przypadku naruszenia zasad dotyczących nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania przebiegu spotkania z nauczycielem oraz udostępniania osobom nieuprawnionym do uczestniczenia w spotkaniu nagrań, zdjęć i innych zapisów multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć. 
 1. W przypadku konieczności prowadzenia kształcenia na odległość do końca roku szkolnego, ocena roczna zachowania zostanie wystawiona z uwzględnieniem okresu poprzedzającego wprowadzenie kształcenia na odległość oraz zapisów §6 pkt 1.  

§6 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów, odbywa się na zasadach opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
 1.  O zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć dydaktycznych, oceną nieodpowiednią zachowania oraz o ocenach przewidywanych (na okres oraz koniec roku) nauczyciele  i wychowawcy informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 
 1. Ocena roczna z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w roku szkolnym, przy uwzględnieniu ocen uzyskanych w okresie kształcenia na odległość. 

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego określone zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,  z zastrzeżeniem możliwości dostosowania trybu przeprowadzenia odpowiedniego egzaminu do aktualnej sytuacji prawnej oraz z uwzględnieniem wskazań ministra odpowiedniego do spraw oświaty oraz ministra zdrowia. 

§7 

Nagrody i wyróżnienia 

 1. Uczniowie klas IV-VIII ze średnią ocen 4,75 i wyższą oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody w postaci dyplomów uznania oraz książek. 
 1. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za dobre wyniki w nauce jedynie wyróżniającym się uczniom z klasy VIII (absolwentom), jeżeli w ciągu roku szkolnego okres zdalnego nauczania trwa nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące. 

§ 8 

Zapisy końcowe 

 1. Wobec kwestii nieujętych w “Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania obowiązującym  w okresie kształcenia na „odległość” zastosowanie mają akty prawne z zakresu RODO, komunikacji w przestrzeni publicznej, praw autorskich oraz z zakresu prawa oświatowego. 
 1. Regulacje zawarte w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem z dniem 25.03.2020r. na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 23.03.2020r. i obowiązują do odwołania.  

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID – 19. 

Komentarze są wyłączone.