ROZDZIAŁ VII – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§31

 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę w oparciu o przepisy ustawy Prawo oświatowe

§32

 1. Kompetencje Dyrektora szkoły:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu przeprowadzanego w szkole w ostatnim roku nauki oraz egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

9) sprawuje kontrolę spełniania rocznego obowiązku przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły;

10) dopuszcza do użytku w szkole wybrane i przedstawione mu przez nauczycieli podręczniki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i ich wykaz podaje do publicznej wiadomości;

11) skreślony,

12) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania i włącza do zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz szkolnego zestawu programów nauczania;

13) skreślony

14) do 21 kwietnia każdego roku szkolnego opracowuje, zaopiniowaną przez zakładowe organizacje związkowe, szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w kolejnym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania;

15) na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych;

16) odpowiada za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej;

17) za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze;

18) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe

19) ustala tygodniowy wymiar godzin etyki;

20) może wprowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjne do szkolnego planu nauczania
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

21) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

22) na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

  1. a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. b) zajęć religii/etyki,
  3. c) dodatkowych zajęć edukacyjnych;

23) ustala wymiar prowadzonych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, stosownie do posiadanych środków finansowych;

24) jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów;

25) za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony;

26) w przypadku zaistnienia na terenie szkoły wypadku, zabezpiecza jego miejsce w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych, do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy;

27) wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez

28) wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy

29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

30) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni inny nauczyciel
  tej szkoły upoważniony przez dyrektora. Przy dłuższej nieobecności dyrektora osobę tę wyznacza organ prowadzący.

§33

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady, który jest odrębnym dokumentem.
 5. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§34

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
   w szkole;
  • opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnychi pozalekcyjnych;
  • projekt planu finansowego szkoły;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
   i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
  • podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,
  • powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,
  • przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi.
 3. Rada pedagogiczna ponadto:
  • przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut,
  • przyjmuje koncepcję pracy szkoły,
  • może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
  • typuje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
  • wchodzi w porozumienie z Radą Rodziców celem uchwalenia przez nią programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej z zakresu stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§35

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie działalności Rady Pedagogicznej.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§36

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców.
 2. Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania określa regulamin Rady Rodziców, który jest odrębnym dokumentem.

§37

 1. Rada Rodziców uczestniczy w życiu szkoły na zasadach określonych w ustawie prawo oświatowe, wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz określonych w Statucie szkoły i regulaminie Rady Rodziców.
 2. Decyzje Rady Rodziców są jawne, wyrażane w formie uchwał, opinii, ustaleń -podawane do wiadomości na ogólnych zebraniach rodziców, zebraniach klasowych oraz na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców.
 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców ogółu uczniów oraz z innych źródeł.
 4. Wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców określana jest co roku, na pierwszym zebraniu rady w nowym roku szkolnym, jednak nie później niż do końca września i podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 6. Rada Rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje dotyczące realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VIII.
 7. Rada Rodziców ma prawo do występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 8. Rada Rodziców uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 9. Rada Rodziców opiniuje :
  • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 10. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.

§38

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i jest odrębnym dokumentem.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem;

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd uczniowski ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu „Pomagamy i pamiętamy”.

7. Członkami Rady mogą być uczniowie Szkoły.

8. Członkowie Rady oraz ich prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania zgody
na podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

9. Działania Rady odbywają się pod kierunkiem nauczyciela – Opiekuna SU lub nauczycieli wspierających.

10. Rada działa zgodnie z własnym regulaminem i współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie diagnozowania potrzeb, organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu.

11. Rada wolontariatu wraz z opiekunem przygotowuje program swojego działania na dany rok szkolny.

12. Szkolny wolontariat opiera się na:

  • udziale w akcjach charytatywnych wspierających fundacje i stowarzyszenia (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)
  • podejmowaniu działań na rzecz lokalnego środowiska (np. opieka nad miejscami pamięci narodowej).

§39

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa
  w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

§40

 1. Zasady współdziałania organów szkoły.

1) Do tworzenia właściwego klimatu pracy, zapewnienia wymiany informacji między organami szkoły i zapobieganiu powstawania konfliktów i sporów miedzy nimi, wskazane jest organizowanie wspólnych zebrań przedstawicieli poszczególnych podmiotów. Zebrania te mogą być organizowane na wniosek jednego z tych organów. Za organizację tego typu spotkań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2) Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia postaw dzieci. Formy tego współdziałania powinny uwzględnić prawo rodziców do:

  • a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie; znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  • b) uzyskania w każdym czasie informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i dalszego kształcenia;
  • c) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 1. Tryb rozwiązywania sporów między organami szkoły reguluje rozdział XI statutu.

Komentarze są wyłączone.