ROZDZIAŁ IV – POMOC PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA I DORADZTWO ZAWODOWE

§27

 1. Dyrektor organizuje na terenie szkoły różne formy doradztwa i pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 2. Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom:

1) z niepełnosprawnością;

2) z niedostosowaniem społecznym;

3) z zagrożeniem niedostosowania społecznego;

4) ze szczególnymi uzdolnieniami;

5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

6) z zaburzeniami komunikacji językowej;

7) z chorobami przewlekłymi;

8) z sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi;

10) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanym z wcześniejszym kształceniem

 1. Nauczyciele, a wychowawcy w szczególności, są zobowiązani do udzielania pomocy
  w rozwiązywaniu problemów szkolnych i osobistych uczniów, gdy uczeń lub jego rodzice
  z taką prośbą zwrócą się do nich a także gdy sami taką potrzebę zauważą.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole w formie poradnictwa indywidualnego w zakresie:

1) uświadamiania uczniom mechanizmów konfliktów i uczenia alternatywnych sposobów ich rozwiązywania;

2) uświadamiania mechanizmu grupowego;

3) interakcji koleżeńskiej;

4) poznawania swoich wad i zalet;

5) umiejętności radzenia sobie w przykrych sytuacjach;

6) uświadamianie wartości zdrowego stylu życia i potrzeby troski o nie;

7) uświadamianie więzi łączących uczniów z rówieśnikami i dorosłymi;

 1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) porad i konsultacji.

 1. W szczególnie trudnych przypadkach szkoła korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach

§28

 1. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań uczniów poprzez: prowadzenie form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np.: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS, koła wolontariatu.
  Formy te organizowane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych.
 2. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie. Działalność tę prowadzi poprzez:

1) umożliwienie spożycia jednego ciepłego posiłku w formie cateringu;

2) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

4) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych;

5) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

6) sprawowanie opieki świetlicowej.

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Starachowicach lub inną poradnię specjalistyczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

§29

 1. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia
  i zawodu.
 2. Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszego kształcenia poprzez:
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowanie przez nauczyciela programu doradztwa zawodowego, który jest zatwierdzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 • prowadzenie zajęć i spotkań, na które zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów;
 • organizowanie warsztatów zawodoznawczych;
 • spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;
 • konsultacje z doradcą zawodowym;
 • współpraca z poradnią PPP w Starachowicach;
 • współpraca z PUP w Starachowicach;
 • spotkania z absolwentami.

Komentarze są wyłączone.