Klauzula informacyjna dla rodziców / uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach, Osiny 101 , 27-220 Mirzec; tel.: 41 271 30 69, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. Na Inspektora Ochrony Danych została powołana Pani Anna Duś kontakt e-mail: iod.annadus@interia.pl
 3. Dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:
  1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm).; Ustawa z dnia 15kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  2. zapewnienia bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny przed i w budynku szkoły) – zgodnie z art.108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe.
  3. realizacji celów związanych z promocją Szkoły poprzez udostępnianie, rozpowszechniane, umieszczenie na tablicach informacyjnych w szkole, gazetkach szkolnych w wersji papierowej i elektronicznej, stronie internetowej szkoły, stronie internetowej gminy Mirzec oraz prasie lokalnej – informacji o sukcesach dzieci, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunku dzieci – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Policja, Pogotowie ratunkowe, Ośrodek Pomocy Społecznej).
 6. Dane osobowe dzieci będą przechowywane przez okres nauki dziecka w szkole oraz czas niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 7. W związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły, możemy przetwarzać w szczególności następujące dane:
Lp.  Kategorie danych Podstawa prawna
1.dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.;
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej –  Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
2.informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych) j.w.
3.dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów prawnych dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4.informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę j.w.
5.informacje na temat sytuacji wychowawczej dziecka j.w.
6.Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje na temat jego rozwoju j.w.
7.informacje o wynikach w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach j.w.
8.wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.
9.wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video uroczystości, zawodów, innych wydarzeń  w przedszkolu Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia
10. Kontakt z rodzicem poprzez numer telefonu, e-mail j.w.
 1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich i swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych opisanych w rubryce 1-8 tabeli jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej w Osinach. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9-10 tabeli zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w rubryce nr 9 będzie skutkował pominięciem zdjęć dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział. Zgoda taka nie dotyczy zdjęć gdzie Państwa dziecko stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim). Brak numeru telefonu opóźni kontakt z rodzicem w sprawach pilnych dotyczących dziecka.

Komentarze są wyłączone.