MARATON FILMOWY Z KONKURSEM W AMFITEATRZE JUŻ WKRÓTCE!

Regulamin konkursu cosplay
Amfiteatr w Mircu, 27 maja 2023 roku
I. Informacje ogólne
Konkurs Cosplay na przebranie za postać z bajki, filmu lub postać popkultury,
zwany dalej Konkursem, odbędzie się podczas Maratonu Filmowego w
amfiteatrze w Mircu w dniu 27 maja 2023 roku. Początek konkursu o godzinie
19.00, zakończenie o 20.00.
Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które chcą zaprezentować
samodzielnie wykonany przez siebie strój postaci z bajki, filmu lub postaci
popkultury.
II. Organizatorzy
Organizatorami konkursu jest Młodzieżowa Rada Gminy Mirzec we współpracy
ze Stowarzyszeniem Wspólnie dla Gminy Mirzec oraz Biblioteką i Ośrodkiem
Kultury Gminy Mirzec.
III. Warunki uczestnictwa
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z gminy Mirzec od 7 roku życia
do 18 roku życia. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach
wiekowych: od 7 do 14 roku życia i od 15 do 21 roku życia.
Strój zgłaszany do konkursu musi zostać wykonany samodzielnie przez
prezentującego go uczestnika. Dopuszczalne są elementy kupione (np. peruki,
okulary tematyczne, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek
do pracy własnej. Uczestnik może zaprezentować także wykonane przez siebie
rekwizyty, które są częścią stroju.
Zachęcamy do wykonywania zdjęć z postępów prac nad kostiumem aby
udokumentować swoje umiejętności. Fotografie będą brane pod uwagę przy
ogólnej ocenie przebrania.
Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.
IV. Przebieg konkursu
Konkurs podzielony jest na dwa etapy: etap nadsyłania zgłoszeń i finał.
Zgłoszenia udziału w konkursie są przyjmowane osobiście w siedzibie Urzędu
Gminy w Mircu pokój 216 lub za pośrednictwem poczty e-mail
mlodziezowa.rada@mirzec.pl
W tytule maila należy podać „Zgłoszenie do konkursu”.
W treści zgłoszenia należy podać:
1) imię i nazwisko,
2) wiek uczestnika,
3) numer telefonu uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika,
4) nazwę postaci, za którą przebierze się uczestnik,
5) maksymalnie trzy zdjęcia ukończonego kostiumu w formacie jpg (kostium
musi być ukończony w co najmniej 80%),
6) podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i
publikację wizerunku (załącznik nr 1),
7) popisaną zgodę na udział w konkursie i publikację wizerunku (załącznik nr
2) – dla osób pełnoletnich
8) podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik nr 3).
W trakcie finału uczestnicy prezentują na scenie amfiteatru strój oraz rekwizyty
związane z odtwarzaną postacią. Długość trwania prezentacji to minimum 30
sekund i maksimum 1.30 minuty.
Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, świec dymnych,
materiałów pirotechnicznych i rozlewania wody na scenie. Dozwolone jest
używanie tylko bezpiecznych replik broni oraz innych urządzeń, które są
elementem stroju.
Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne
lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu
grozi dyskwalifikacją.
V. Jury
W skład jury wchodzą trzy osoby zajmujące się pracą z dziećmi oraz animatorzy
kultury.
Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie sumy przyznanych punktów.
Każdy uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów:
1) Zgodność stroju z oryginałem prezentowanej postaci – 10 punktów
2) Precyzja w oddaniu detali stroju – 10 punktów
3) Prezentacja sceniczna – 10 punktów
VI. Nagrody
Nagrody finansowe w postaci talonów zostaną przyznane w dwóch kategoriach
wiekowych:
1) od 7 do 14 roku życia
2) od 15 do 21 roku życia.
Nagrody w postaci talonów otrzymają osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca
w każdej z kategorii. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają słodkie upominki.
Postanowienia końcowe
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.mirzec.pl
Pytania i uwagi można kierować do organizatorów za pośrednictwem poczty email mlodziezowa.rada@mirzec.pl
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Załączniki
Załącznik nr 1 Oświadczenie opiekuna
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna

Dodaj do zakładek Link.